167,309 unikalne wizyty
Nawigacja
Artykuły » Pomoc społeczna » RODO
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

1)      Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu reprezentowany przez Kierownika z siedzibą ul. Kozia 2, 22-425 Grabowiec; nr tel.: 84 651-22-60, adres e-mail: poczta@gopsgrabowiec.pl.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.

3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań własnych i zleconych wynikających z przepisów prawa.

4)      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b jak również art. 10 RODO w związku z:

 • Ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej
 • Ustawą  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • Ustawą z dnia 4 listopada 2016  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawą z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Rozporządzeniem RM  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 • Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym aktami prawa miejscowego, z których wynikają prawa oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze.

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów, o którym mowa w pkt. 3, oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.  

6)      Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w  tym m.in. operatorom pocztowym, dostawcom systemów informatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi serwisu systemów informatycznych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego itp.

7)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

8)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

10)  Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.

Organizacja Ośrodka
Statut
Strategia i programy
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny
Realizowane projekty
Zamówienia publiczne
Aktualności
RODO
FORMY POMOCY
Pomoc społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Rodzina 500+
Dobry start 300+
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Stypendia
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds Przemocy w Rodzinie
BIP URZĘDU GMINY GRABOWIEC

Emp@tia

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 37
Najnowszy użytkownik: Deepclean
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Copyright © 2016. Administrator: Zbigniew Różański, e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.02