167,295 unikalne wizyty
Nawigacja
Artykuły » Pomoc społeczna » Rodzina 500+
Rodzina 500+

RODZINA 500+

Program Rodzina "500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę - wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł.

Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • matce;
 • ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko wyżej wymienionym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje
na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców - wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice
są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ubiegająca się jest cudzoziemcem, o świadczenie ubiega się opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko należy dołączyć dokumenty dotyczące dochodu rodziny, a także:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wszelkie sprawy związane z "500+" można załatwić w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu w godzinach: 7:15 - 15:00


Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" można składać również przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu Emp@tia - www.empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku do 1 lipca 2016 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy), następuje w terminie 3 miesięcy - licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy
od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba
  że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł);
 • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu (jeśli istnieją wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia) lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
  o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

 

Świadczenie wychowawcze funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego


 

 

 

 

 


Organizacja Ośrodka
Statut
Strategia i programy
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny
Realizowane projekty
Zamówienia publiczne
Aktualności
RODO
FORMY POMOCY
Pomoc społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Rodzina 500+
Dobry start 300+
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Stypendia
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds Przemocy w Rodzinie
BIP URZĘDU GMINY GRABOWIEC

Emp@tia

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 37
Najnowszy użytkownik: Deepclean
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Copyright © 2016. Administrator: Zbigniew Różański, e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01