167,294 unikalne wizyty
Nawigacja
Artykuły » GOPS » STATUT
STATUT

Załącznik do UCHWAŁY Nr XVI/86/2016

Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 sierpnia 2016

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWCU

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§  1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zwany dalej "Ośrodkiem" jest budżetową jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały Nr IX//45/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 lutego 1990 r.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kozia 2, a terenem jego działania jest obszar gminy Grabowiec.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu:

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu".

§  2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)

4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm).

6. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

8. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

9. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

11. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.).

12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

13. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

14. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 162).

15. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.).

16. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

17. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

18. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.)

19. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 785).

20. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)

21. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (tekst jedn.: M. P. z 2015 r. poz. 821).

22. Innych zadań przekazanych do realizacji mocą Uchwały Rady Gminy Grabowiec oraz na podstawie upoważnień i zarządzeń Wójta Gminy Grabowiec.

23. Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

24. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ  II

Cele i zadania Ośrodka

§  3.

1. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia.

3. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i decyzjami właściwych organów.

4. Ośrodek realizuje także zadania przekazane do realizacji mocą uchwał Rady Gminy Grabowiec oraz na podstawie upoważnień Wójta Gminy Grabowiec.

Rozdział  III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§  4.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Zwierzchnikiem Kierownika jest Wójt Gminy Grabowiec, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.

3. Kierownik odpowiada przed Wójtem Gminy Grabowiec za właściwą realizację zadań ośrodka.

4. Kierownik odpowiada za wykonanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Grabowiec oraz zleceń Wojewody.

5. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Grabowiec oraz wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Grabowiec.

6. W stosunku do pracowników Ośrodka Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu Pracy.

7. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze.

8. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną Kierownik określa w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

9. Kierownik składa Radzie Gminy Grabowiec coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział  IV

Mienie i gospodarka finansowa

§  5.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Grabowiec, budżetu Państwa oraz innych przewidzianych prawem źródeł finansowania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową uchwaloną na dany rok budżetowy przez Radę Gminy Grabowiec.

§  6.

1. Mienie ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie, których stan i wartości określają księgi inwentarzowe.

2. Kierownik Ośrodka gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.

 

Rozdział  V

Postanowienia końcowe

§  7.

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy Grabowiec.

2. Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy Grabowiec w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

   


Organizacja Ośrodka
Statut
Strategia i programy
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny
Realizowane projekty
Zamówienia publiczne
Aktualności
RODO
FORMY POMOCY
Pomoc społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Rodzina 500+
Dobry start 300+
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Stypendia
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds Przemocy w Rodzinie
BIP URZĘDU GMINY GRABOWIEC

Emp@tia

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 37
Najnowszy użytkownik: Deepclean
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Copyright © 2016. Administrator: Zbigniew Różański, e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.02