159,631 unikalne wizyty
Rozeznanie Rynku

 

 

BENEFICJENT: FUNDACJA I2

ul. Różana 10/69

20-538 Lublin

PARTNER: GOPS GRABOWIEC

ul. Kozia 2

22-425 Grabowiec

Projekt „Droga do sukcesu”

Nr RPLU.11.01.00-06-0028/18

 

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu- Partner projektu

ul. Kozia 2

22-425 Grabowiec

poczta@gopsgrabowiec.pl

Adres Biura projektu:

ul. Kozia 2

22-425 Grabowiec

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie treningów służących nabyciu kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających integrację społeczną
i powrót na rynek pracy 42 uczestników projektu tj. Treningu Kompetencji Społecznych
i Osobistych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (5 dni po 8 godz.) dla 42 osób (2 grupy po 21 osób) oraz Treningu Umiejętności Zawodowych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (5 dni po 8 godz.) dla 42 osób (2 grupy po 21 osób) w terminie: I grupa październik-listopad 2019 r., II grupa –I kw.2021 wraz z pokryciem kosztów administracyjnych tj. wynajem sali szkoleniowej, zakup materiałów dydaktycznych oraz zapewnieniem wyżywienia.

Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:

1. Opracowanie programu szkoleń i harmonogramu realizacji usługi oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego.

2. Zapewnienie kadry trenerskiej spełniającej minimalne wymagania 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju osobistego lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie. Kadra musi legitymować się wykształceniem wyższym. Na etapie składania oferty wytaczające jest złożenie oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, jednak na każdym etapie Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie kadry Wykonawcy.

3. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń na czas realizacji zajęć oraz przerw między zajęciami tj. sal dydaktycznych/pomieszczeń mogących pomieścić swobodnie ilość osób+ trenera wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami (jeśli dotyczy) i zgodne z przepisami BHP oraz p.poż.

4. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia lokali, w tym sal/pomieszczeń oraz budynków,
w których będą realizowane szkolenia zgodnie z przepisami i normami wskazanymi
w Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy Społecznych na lata 2014-2020 (plakat zostanie przekazany przez Zamawiającego).

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach każdej tematyki szkoleń materiały szkoleniowe: długopis, teczkę i notes oraz skrypt dla każdego uczestnika szkolenia.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkolenia podczas każdego dnia szkolenia tj. przerwy kawowe w godzinach realizacji kursu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każda z przerw kawowych obejmuje: kawę z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka) min. 300ml/os., herbata z dodatkami (cukier, cytryna) min. 300ml/os., woda mineralna 0,3l 1 szt./os., ciasteczka kruche 100g/os. lub słone przekąski typu paluszki/krakersy lub owoce, Obiad- dwa pełnowartościowe, ciepłe posiłki w formie zupy i drugiego dania obiadowego. W przypadku zapotrzebowania (osoby
z niepełnosprawnościami, dieta bezglutenowa, wegetarianizm, weganizm itp. - dania będą odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez uczestników).

Wzór dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę po konsultacji z Zamawiającym.

Szkolenia będą realizowane w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Rozkład
i harmonogram zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Koszty administracyjne (sale, materiały szkoleniowe, wyżywienie) związane z organizacją zajęć pokrywa Wykonawca.

 

Planowany termin realizacji zamówienia: od października 2019 r. do marca 2021 r.

Planowane miejsce realizacji zajęć: gmina Grabowiec.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:

1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: poczta@gopsgrabowiec.pl

b) osobiście w Biurze Projektu: ul. Kozia 2 22-425 Grabowiec.

c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Kozia 2 22-425 Grabowiec.

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej wskazanych sposobów).

2. Termin złożenia oferty: do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10.00.

3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną.

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

6. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi
[w szczególności podatek VAT, składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi] oraz koszty wynajmu sali i zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium: 100% cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
w budżecie.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia modyfikacji.

3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia oferty.

5. W przypadku Wykonawców niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Na etapie składania oferty wystarczające jest złożenie oświadczenia
w ww. zakresie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

7. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy spełniających wszystkie wymogi objęte procedurą rozeznania rynku.

 

Grabowiec, 9 października 2019 r.

Edyta Lisiuk

 

 

Załączniki:

-Formularz oferty.

Organizacja Ośrodka
Statut
Strategia i programy
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny
Realizowane projekty
Zamówienia publiczne
Aktualności
RODO
FORMY POMOCY
Pomoc społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Rodzina 500+
Dobry start 300+
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Stypendia
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds Przemocy w Rodzinie
BIP URZĘDU GMINY GRABOWIEC

Emp@tia

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 37
Najnowszy użytkownik: Deepclean
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Copyright © 2016. Administrator: Zbigniew Różański, e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.02