Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gopsgrabowiec.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Różański, poczta@gopsgrabowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846512260. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu mieści się w na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przed budynkiem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy bez wydzielonych i oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na budynku nie znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wewnątrz budynku zamontowane jest krzesełko przyschodowe do transportu osób z niepełnowartościową ruchową. Osoby mające problem z poruszaniem się, mogą również skorzystać z dzwonka (domofonu) znajdującego się przy drzwiach budynku, w celu zawiadomieniu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w wyniku czego pracownik schodzi na parter i obsługuje interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny