Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Ogłoszenia

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA - 2024

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

    w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
    Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.
    w ramach pobytu całodobowego realizowanego w:
    a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (za uprzednią zgodą gminy),
    b) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
    w formie pobytu całodobowego,
    c) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
    Limit dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu całodobowego wynosi max. 14 dób.

Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę.

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie (najlepiej osobiście) w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. druku zgłoszenia na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu, 22-425 Grabowiec, ul. Kozia 2:

wtorek od 8.00- do 15.00
środa od 8.00 – 15.00
lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: poczta@gopsgrabowiec.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 846512260, w dniach i godzinach wskazanych powyżej. Na podstawie powyższych zgłoszeń zostanie opracowana diagnoza potrzeb oraz kalkulacja środków na realizację zadania na rok 2024.
Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 


Na podstawie z art. 98k ust. 1 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej (WOT) powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
W świetle powyższego, służba w ramach wojsk obrony terytorialnej, odbywana na podstawie stosunku służbowego powołania, na gruncie w/w ustaw, jest traktowana jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa.
Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 23c i 24c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 2 pkt 19c i 20c ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 2 pkt 17c i 18c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, utrata/uzyskanie dochodu – oznacza utratę/ uzyskanie dochodu spowodowane utratą/uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w tym przypadku zakończeniem/rozpoczęciem stosunku służbowego terytorialnej służby wojskowej (WOT).

W związku z powyższym, uposażenie należne żołnierzowi OT z tytułu terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, wlicza się do dochodu rodziny pobierającej/ubiegającej się o świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Tym samym w przypadku rozpoczęcia w/w stosunku służbowego, należy niezwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu celem weryfikacji uprawnień do pobieranych świadczeń.


 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny