Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Stypendia

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWU, UL. KOZIA 2, 22 – 425 GRABOWIEC W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA DANEGO ROKU SZKOLNEGO W PRZYPADKU UCZNIÓW SZKÓŁ, DO 15 PAŹDZIERNIKA W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW.

 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Formy pomocy materialnej:

 
stypendium szkolne, zasiłek szkolny

 

STYPEDNIUM SZKOLNE

 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto/ os. w rodzinie. Rodziną w rozumieniu ustawy z dnia o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
 Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Grabowiec.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek


1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. Pełnoletniego ucznia
3. Dyrektora szkoły


Wysokość stypendium szkolnego
 

 1. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości)  nie może przekroczyć miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).
 2. Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).

 3. Kryteria określające miesięczną wysokość stypendium szkolnego dla ucznia w zależności od miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny:

  1) dochód miesięczny do 150,00 zł w wysokość stypendium do 100% kwoty o której mowa w ust. 1;

  2) dochód miesięczny od 150,01 zł do 200,00 zł  – wysokość stypendium do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych;

  3) dochód miesięczny od 200,01 zł do 514,00 zł – minimalna wysokość stypendium  w kwocie, o której mowa w ust. 2.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

 

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek

 Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

Pełnoletniego ucznia

Dyrektora szkoły

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt Gminy Grabowiec na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny