Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Fundusz alimentacyjny

Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy spełniać jednocześnie następujące warunki:

 • Alimenty od rodzica zasądzone na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody - zaopatrzone w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Bezskuteczna egzekucja alimentów potwierdzona przez organ egzekucyjny. Postępowanie egzekucyjne prowadzone u Komornika Sądowego lub w Sądzie Okręgowym (gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Kryterium dochodowe - miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza netto: 1209,00 zł
 • Uprawniony między 18 a 25 rokiem życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Jeżeli są spełnione powyższe warunki, należy:

 • Pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Zapoznać się z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowcu

Wysokość wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną.


Na jaki okres przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października br. do 30 września następnego roku kalendarzowego.


Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń w funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy należy składać od sierpnia danego roku kalendarzowego (rozpoczynającego okres świadczeniowy):

 • gdy wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
 • gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wydanego/zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna (tj. egzekucja w efekcie, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych):

 • do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
 • jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
 • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.


Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

 • osoba uprawniona, została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, lub w pieczy zastępczej;
 • osoba uprawniona, zawarła związek małżeński;

Fundusz alimentacyjny funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.)

 

Formularze:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny