Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu reprezentowany przez Kierownika z siedzibą ul. Kozia 2, 22-425 Grabowiec; nr tel.: 84 651-22-60, adres e-mail: poczta@gopsgrabowiec.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań własnych i zleconych wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b jak również art. 10 RODO w związku z:
 • Ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej
 • Ustawą  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • Ustawą z dnia 4 listopada 2016  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawą z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 • Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • Ustawą z dnia 15 września 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 • Rozporządzeniem RM  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 • Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym aktami prawa miejscowego, z których wynikają prawa oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów, o którym mowa w pkt. 3, oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.  
 2. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w  tym m.in. operatorom pocztowym, dostawcom systemów informatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi serwisu systemów informatycznych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego itp.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4.  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny